• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه بازاریابی صنعت ورزش کشور

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی صنعت ورزش کشور شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه آمیخته بازاریابی توسط معمری (۱۳۸۶ ) در رساله ی دکتری طراحی و استفاده شده است که دارای ۸ عامل و ۴۵ گویه است و هدف اصلی آن سنجش آمیخته بازار یابی از نظر افراد است . روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد ...