• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه پاسخگویی

پرسشنامه سنجش میزان پاسخگویی سازمان پرسشنامه استاندارد پاسخگویی ذیل پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که  متشکل از ۲۴ سوال وچهار مولفه پاسخگویی سازمانی،پاسخگویی قانونی،پاسخگویی حرفه ای ،پاسخگویی سیاسی می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه پاسخگویی یکى از ضرورت هاى کلیدی مدیریت دولتی در شرایط کنونی است و بهترین الگوهاى حکمرانى مردم سالار مادامى که نتوانند کسانى را که قدرت را در اختیار دارند، در برابر شهروندان پاسخگو نمایند کاملاً ناکارآمد و آسیب پذیر تلقی ...