• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس مشکل تکالیف خانه کودکان آنسکو

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس مشکل تکالیف خانه کودکان – آنسکو معرفی پرسشنامه فهرست مشکل تکلیف خانه (HPC) توسط کاتلین ام. آنسکو، گریل اسکولوک، رافائل رامیرز و فردریک ام. لوین درسال ۱۹۸۷ساخته شده است که از ۲۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش مشکلات تکلیف خانه کودکان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «گاهی»، «اغلب» و «اکثر اوقات» به ترتیب امتیازات ...