• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه رضایت از کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری بر اساس مدل سروکوال

رضایت از کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری پرسشنامه ای که پیش روی شماست اینجانب در مورد « تأثیر رضایت از کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری بر اساس مدل سروکوال (مطالعه موردی: شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی شاتل) » ، شامل ۴۳ گویه می باشد، مورد بررسی و پژوهش قرار خواهد گرفت . روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه ...