• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه یادگیری و انتقال دو جانبه

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد یادگیری و انتقال دو جانبه شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه اهداف این آزمایش عبارتند از اندازه گیری یادگیری و اینکه نشان دهیم آیا یادگیری با یک عضو به عضو قرینه منتقل می شود یا به عبارت دیگر انتقال یادگیری از یک دست به دست دیگر توسط سلول های عصبی که در مغز وجود دارند صورت می پذیرد ( انتقال یادگیری از یک نیمکره مغز ...