• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه سطح مقایسه زناشویی ساباتلی (MCLI)

دانلود پرسشنامه استاندارد سطح مقایسه زناشویی ساباتلی (MCLI) معرفی پرسشنامه فهرست سطح مقایسه زناشویی (MCLI) توسط رونالد. ام. ساباتلی (۱۹۸۴) ساخته شده است که از ۳۲ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش ادراک زوجین در مورد روابط زناشویی بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه به این صورت می باشد که به پاسخ های ۳-، یک نمره، به پاسخ های ۲-، ۲ نمره به پاسخ های ۱-، ۳ نمره به پاسخ های ۰، ۴ ...