پروپوزال آماده رشته کشاورزی کارشناسی و ارشد


پروپوزال کارشناسی ارشد کشاورزی گرایش آگروکولوژیک با عنوان بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم واریته هما تحت شرایط تنش خشکی بیان مساله: گندم با نام علمی Triticum aestivum. L یکی از مهمترین گیاهان زراعی خانواده غلات می باشد. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم در کشورمان در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۳۲۲۳۴۶ و ۱۳۸۷۸۰۶ هکتار می باشد ( آمارنامه، ۱۳۹۲). از آنجائیکه جمعیت جهان ...