• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپروپوزال رابطه برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت تخصص مالی با افزایش ظرفیت شغلی کارکنان امور مالی

پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد، رابطه برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت تخصص مالی با افزایش ظرفیت شغلی کارکنان امور مالی جمعیت هلال احمر استان بخشی از بیان مساله: کلیه مساعی و کوششهایی که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارتهای فنی، حرفهای و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود می نماید، آموزش نام دارد (ابتاهی،۱۳۸۳). ...