• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه های شهر … از دیدگاه دانشجویان


پروپوزال بررسی عوامل موثر بر ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه های شهر ... از دیدگاه دانشجویان بیان مسئله: کارآفرینی یک شغل نیست، بلکه فراتر از آن یک سبک زندگی یا یک فرهنگ است که همواره همراه کارآفرین است و بر تمام شئونات زندگی او از جهان بینی و ایدئولوژی و انتخاب دین وی گرفته تا انتخاب همسر، شغل، حرفه و روش انجام کارهایش تأثیر می گذارد. بنابراین کارآفرینان به سبک خاصی زندگی می کنند، ...