• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله مدیریت بر خویشتن

بررسی مدیریت بر خویشتن مقدمه مقاله مدیران همواره در جستجوی راهی هستند تا در مدیریت بر دیگران، به موفقیت دست پیدا کنند مدیران ابتدا باید از درون خود آغاز کنند و بر ظرفیت ها و محدودیت های خود، تسلط بیابند. آن ها، باید، تمایلات وخواسته های درونی خویش رابشناسند؛ تا در ادامه نسبت به محیط پیرامون و امور تحت نظر خود دیدگاهی اندیشمندانه پیدا کنند. فهرست مطالب: مقدمه تسلط بر خود پراکنده کاری آشفتگی و پریشانی احساس فشار راه حل های بی ...