• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله مدیریت و سرپرستی

مدیریت و سرپرستی سرپرستی همه کارکنان سازمان به سرپرستی نیازمندند و انتظار دارند که در انجام وظایف خود هدایت شوند. روابط مدیر با زیر دستان در جریان سرپرستی شکل می‌گیرد یعنی راهنمایی‌های او پذیرفته یا رد می‌شود. در طی سرپرستی است که رفتار مدیر تاثیر خود را از لحاظ سوق دادن زیر دستان در جهت اهداف سازمان به مرور آشکار می‌سازد. و مدیر بر مسائل و مشکلات زیر دستان آگاهی یافته در صدد حل یا ...