• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولگزارش کارآموزی در دبیرستان هنرستان مدرسه

گزارش کارآموزی کامپیوتر در مدرسه عنوان پست: دفتردار (خدمات کامپیوتری) – انجام امور اداری و دستورالعملهای مربوطه. – ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و تنظیم لیستهای مشخصات پرسنل عوامل اجرائی و آموزشی مدارس نظام جدید آموزش متوسطه. – تشکیل پرونده تحصیلی دانش آموزان. – ثبت و ضبط نمرات در لیستهای ریز نمرات و درج در کارنامه های مربوطه. – تکمیل کارنامه های تحصیلی و ارائه کارنامه های موقت. – استخراج نتایج امتحان و تعیین تکلیف دانش آموزان در بعد گذراندن ...